Uputstvo za autore

Uputstvo za autore

Uputstvo za autore

Postupak objavljivanja članaka

Upoznati se sa Uputstvom za pisanje časopisa Nauka. Rukopis treba da bude u skladu sa njim. Napisan rukopis poslati u elektronskoj formi na e-mail časopisa: nauka@spu.ba

Nakon što pročita rukopis, uredništvo donosi jednu od sledećih odluka:

1.      Rukopis se prihvata jer ispunjava naučne i tehničke standarde i šalje se na recenziju

2.      Rukopis se odbija jer ne ispunjava odgovarajuće naučne standarde (tema nije naučno relevantna, nije korišćena odgovarajuća metodologija, ne zadovoljava kriterijum naučne objektivnosti i tsl.)

3.      Rukopis se vraća autoru na ispravku sa konkretnim primjedbama i sugestijama u vezi sa sadržajem rukopisa ili zbog toga što nije napisan u skladu sa Uputstvom za pisanje časopisa Nauka (autor je dužan uraditi ispravke i dostaviti u roku od 60 dana)

Svaki naučni članak prolazi postupak recenzije od strane dva recenzenta iz odgovarajuće naučne oblasti. Recenzenti moraju biti u istom ili višem naučnom ili nastavnom zvanju od autora. Recenzije su anonimne, recenzentima nije poznato ko su autori, niti je autorima poznato ko su su recenzenti („double blind recension“). Postupak recenzije traje najduže 75 dana. Ukoliko članak dobije obe pozitivne recenzije, recenzenti su dužni predložiti kategorizaciju članka u recenzentskom obrascu u jednu od sledećih kategorija: originalan naučni  rad, pregledni naučni rad, kratko  ili prethodno saopštenje i naučna kritika/polemika/osvrt.

Časopis objavljuje stručne članke i prikaze knjiga i oni se ne recenziraju.

Kategorisanje članaka

Originalan naučni rad – rad koji je organizovan po shemi IMRAD (Introduction, Methods, Results and Discussion), u kome se prvi put publikuje tekst o rezultatima sopstvenog istraživanja ostvarenog primjenom naučnih metoda, koji su tekstualno opisani i koji omogućavaju da se istraživanje ponovi, a utvrđene činjenice provjere.

Pregledni rad – rad koji donosi nove sinteze nastale na osnovu pregleda najnovijih djela o određenom predmetnom području, a koje su izvedene sažimanjem, analizom, sintezom i evaluacijom s ciljem da se prikaže zakonomjernost, pravilo, trend ili uzročno-posljedični odnos u vezi sa istraživanim fenomenima, tj. rad koji sadrži originalan, detaljan i kritički prikaz istraživačkog problema ili područja u kome je autor ostvario određeni doprinos.

Kratko ili prethodno saopštenje – originalan naučni rad ali manjeg obima ili preliminarnog karaktera gdje neki elementi IMRAD-a mogu biti ispušteni, a radi se o sažetom iznošenju rezultata završnog izvornog istraživačkog djela ili djela koje je još u izradi.

Naučna kritika, polemika ili osvrt – rad koji je u formi rasprave na određenu naučnu temu, zasnovan isključivo na naučnoj argumentaciji, gdje autor dokazuje ispravnost određenog kriterijuma svog mišljenja, odnosno potvrđuje ili pobija nalaze drugih autora.    

Uputstvo za pisanje članaka

Autor navodi svoje ime i prezime, instituciju u kojoj je zaposlen i državu. Zatim, naslov rada (velikim slovima). Ispod naslova piše se sažetak na srpskom, a potom ključne reči (do 10 reči).

Rukopis se piše u dvostrukom proredu tako da na jednoj stranici bude 26-30 redova (1800 slovnih znakova ili 300 reči). Širina svih margina je 2,5 cm. Maksimalan obim teksta je dva autorska tabaka. Koristiti font Trebuchet MS, veličina fonta 11. Radovi se pišu ćirilicom.

Strana imena u tekstu mogu se pisati u originalu ili transkribovati na srpski jezik, s tim što je pri prvom navođenju poželjno u zagradi staviti ime u originalu.

Fusnote koristiti kako za propratne napomene i objašnjenja, tako i za obeležavanje citata ili pozivanje na nečije delo. Oblikuju se u skladu sa standardom koji je propisala SANU.

Prilikom pozivanja na knjigu sledećim redosledom se navode: inicijali imena i prezimena autora, naslov dela, izdavač, mesto i godina izdanja, a ako se navode određene reči ili poziva na određeno mesto u knjizi i broj strane. Pri tome se delovi fusnote odvajaju zarezom. Naslov dela se podvlači ili štampša promenjenim slogom, a ako se unutar njega nalazi tekst pod navodnicima, onda se menjaju u polunavodnike. Pri ponovnom pozivanju na isto delo dovoljno je staviti ime autora, naslov i broj strane, ili pak napomenu „nav.delo“, „ibid“, „op.cit“ i broj strane. Ukoliko se više puta uzastopno poziva na isto delo, dovoljno je staviti samo napomenu „isto“, „ibid“, „nav.delo“ ili slično i broj strane. Na primer:

  1. N.Makijaveli, Vladalac, Rad, Beograd, 1968, str. 54.
  2. N.Makijaveli, nav.delo.str. 62
  3. isto, str.40.

Prilikom pozivanja na tekst u knjizi njegov naslov se stavlja pod navodnike, a dalji bibliografski podaci se navode u skladu sa prethodno navedenim standardom. Na primer:

        * M.Stojković, „Utvrđivanje elemenata (ne) postojanja „ novog svetskog poretka“ , zbornik Novi svetski poredak i politika odbrane SR Jugoslavije, Vojni izdavački zavod, Beograd, 1993, str.112.

Prilikom navođenja tekstova objavljenih u novinama i časopisima bibliografski podaci o publikacijama se navode po nešto izmenjenom standardu. Ukoliko je tekst objavljen u novinama, posle imena autora, naslova teksta i naziva novina, navodi se njihov broj (fakultativno), datum i broj stranice. Na primer:

        * D.Ribnikar, “Bela kuća zabranila trgovinu SAD i Avganistana” Politika, 30785. 08.06.1999, str.9.

Prilikom navođenja tekstova objavljenih u časopisu najpoželjniji je sledeći standard: ime autora, naslov teksta, naziv časopisa, mesto izdavanja (fakultativno-samo ako postoji više časopisa sa istim nazivom), godište obeleženo rimskim brojem (fakultativno), godina izlaženja, broj i broj stranice. Pri tome se naslov teksta stavlja pod navodnike, naziv časopisa podvlači ili štampa promenjenim slogom, a višečlani nazivi časopisa se mogu skraćivati ako je naziv opšte poznat ili više puta navođen (Srpski književni glasnik-SKG, Srpska politička misao-SPM i sl). Na primer:

          * A.Keri, “Ekspanzija propagande sedamdesetih godina”, Srpska politička misao, 1997, 3-4 str.168.

Na kraju članka dati spisak korištene literature po azbučnom redu, a zatim rezime na jednom od svetskih jezika do 1/5 teksta.