Recenzije

Recenzije

Uputstvo za recenzente

Svaki naučni članak prolazi postupak recenzije od strane dva recenzenta iz odgovarajuće naučne oblasti. Recenzenti moraju biti u istom ili višem naučnom ili nastavnom zvanju od autora. Recenzije su anonimne, recenzentima nije poznato ko su autori, niti je autorima poznato ko su su recenzenti („double blind recension“). Postupak recenzije traje najduže 75 dana. Ukoliko članak dobije obe pozitivne recenzije, recenzenti su dužni predložiti kategorizaciju članka u recenzentskom obrascu u jednu od sledećih kategorija: originalan naučni  rad, pregledni naučni rad, kratko  ili prethodno saopštenje i naučna kritika/polemika/osvrt.

Kategorisanje članaka

Originalan naučni rad – rad koji je organizovan po shemi IMRAD (Introduction, Methods, Results and Discussion), u kome se prvi put publikuje tekst o rezultatima sopstvenog istraživanja ostvarenog primjenom naučnih metoda, koji su tekstualno opisani i koji omogućavaju da se istraživanje ponovi, a utvrđene činjenice provjere.

Pregledni rad – rad koji donosi nove sinteze nastale na osnovu pregleda najnovijih djela o određenom predmetnom području, a koje su izvedene sažimanjem, analizom, sintezom i evaluacijom s ciljem da se prikaže zakonomjernost, pravilo, trend ili uzročno-posljedični odnos u vezi sa istraživanim fenomenima, tj. rad koji sadrži originalan, detaljan i kritički prikaz istraživačkog problema ili područja u kome je autor ostvario određeni doprinos.

Kratko ili prethodno saopštenje – originalan naučni rad ali manjeg obima ili preliminarnog karaktera gdje neki elementi IMRAD-a mogu biti ispušteni, a radi se o sažetom iznošenju rezultata završnog izvornog istraživačkog djela ili djela koje je još u izradi.

Naučna kritika, polemika ili osvrt – rad koji je u formi rasprave na određenu naučnu temu, zasnovan isključivo na naučnoj argumentaciji, gdje autor dokazuje ispravnost određenog kriterijuma svog mišljenja, odnosno potvrđuje ili pobija nalaze drugih autora.    

Sadržaj recenzije

Recenzija treba da sadrži:

1.      Ocjenu originalnosti, odnosno naučnog doprinosa rada.

2.      Ocjenu aktuelnosti rada.

3.      Ocjenu primjenjenog metoda.

4.      Prijedlog za kategorizaciju naučnog rada.

5.      Ocjenu korišćene literature.

6.      Saglasnost za objavljivanje rada.

7.      Potpise recenzenata.

Obrazac za recenziju možete skinuti ovdje.